Alapszabály

Alapszabály

Aktív – analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete

2014- ben módosított

Alapszabálya

PRAEMBULUM

A Pszichoanalitikus iskolákon belül az aktív – analitikus pszichoterápia viszonylatos önállósággal bír.

Az Egyesület jogelődjének tekinti az Aktív – analitikus Egyesületet, mely 1929-ben alakult és 1944-ig működött. Megszűnését a háborús események okozták.

Alapító tagjai voltak:

dr. Feldmann Sándor elnök

dr. Gartner Pál főtitkár

dr. Farkasházi Menyhért

dr. Szinetár Ernő titkár

dr. Hajnal Richárd, stb.

Az alapítók iránti tiszteletből az alapítók elhatározták az alapítók teljes névsorának megörökítését a jelen alapszabály 1. sz. mellékletében.

A II. világháború utáni években az életben maradok és szétszórt tagok ébren tartották és tanítványaiknak továbbadták az Aktív – pszichoterápia szellemét és módszerét.

Az Egyesületet 1991-ben létrehozó pszichoterapeuták aktív – analitikus pszichoterápiás, speciális kiképzésben is részesültek és azt elsődleges is művelik.

Az Egyesület alapító tagjai 1974 óta folyamatosan és rendszeresen , szupervíziós esetmegbeszéléseiken a módszer hatékonyságát vizsgálják, majd egyesület létrehozását határozták meg.

Bevezetés:

Az Aktív- Analitikus Pszichoterapeuták Egyesületének alapszabályára vonatkozó, az alábbiakban javasolt módosításokra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései adtak okot.

1.§. Általános rendelkezések

 1. Az Aktív – analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) címszava: AKAPE

Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:

 • Association of Active-analtic Psychotherapists

 • Verein der Activ-analitischen Psychoterapeuten

 

 1. Az Egyesület székhelye: Budapest, XII. Lejtő u. 24.

Az Egyesület postacíme: 1124. Budapest, Lejtő u. 24.

 1. Egyesület hivatalos nyelve a magyar.

 1. Az Egyesület pecsétje téglalap alakú; Aktív – Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete, 1124 Budapest, Lejtő u. 24., Adószám: 18006898-1-43,

 1. Egyesület célja:

 1. az aktív – analitikus pszichoterápia hagyományainak ápolása és fejlesztése.

 1. új hatékony, rövid pszichoterápiás módszerek kutatása és adaptálása, a speciális magyar kulturviszonyok keretében.

 1. Az Egyesület jogi személy.

2.§.

Az Egyesület feladata

1) Az Egyesület az 1.§./5/ bekezdésében meghatározott célok érdekében:

 1. elősegíti tagjainak szakmai fejlődését, továbbképzését, információs tapasztalat cseréjét,

 2. tagságát összefogja, érdekképviseletét biztosítja és tevékenységét támogatja,

 1. képzésüket, továbbképzésüket és kutatásukat szervezi és összehangolja,

 1. kapcsolatokat létesít a magyar és nemzetközi pszichoterápiás szervezetekkel, amelyeknek az Egyesülettel azonos, vagy rokon jellegű céljai vannak,

 1. az újabb és hatékonynak bizonyuló módszereket az aktív – analitikus pszichoterápia hagyományainak ápolása mellett az érdeklődő szakemberek számára elméleti és gyakorlati szinten továbbadja,

 1. eredményeiket a neurózisok és személyiségzavarok különböző formáinak gyógyításában alkalmazza.

 1. az aktív-analízis eszmeiségét cikkek, könyv, előadások (workshop, konferencia, kongresszusok) formájában ismerteti. Kapcsolódik más egyesületek szakmai programjaihoz ill. szakmai eseményeket szervez és lebonyolít

 1. az aktív-analízist a módszerspecifikus képzés keretében oktatja, ill. képez (önismeret, szupervízió, szeminárium).

3.§. Az Egyesület célját és feladatát elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg:

 1. előadások, esetmegbeszélések szervezésével,

 1. külföldi kapcsolatok kialakításával és az együttműködésből eredő lehetőségek kihasználásával,

 1. folyóiratokban írt cikkek, egyéb tanulmányok közzétételével,

 1. ösztöndíjak és alapítványok létesítésével, pályázatok kiírásával,

 1. minden olyan egyéb eszközzel, amely alkalmas céljának eléréséhez

4.§. Az Egyesület tagjai

 1. Az Egyesület tagja:

 1. rendes

 2. junior

 3. pártoló

 4. tiszteletbeli tag lehet.

 

 1. Az Egyesület rendes tagja lehet:

 1. minden olyan természetes személy, akinek képzettsége megfelel az egyesületi céloknak és egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában való közreműködést, valamint tagdíj fizetését.

 2. minden olyan jogi személy, amelynek célkitűzései megegyeznek az Egyesület célkitűzéseivel, továbbá amely vállalja az Egyesület céljainak megvalósításában való közreműködést, valamint tagdíj fizetését.”

 1. Az Egyesület junior tagja lehet (főiskolai vagy egyetemi hallgató, aki a módszerspecifikus képzésben részt vesz).

 1. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesület céljaival egyetért és vállalja a pártoló tagsággal járó pártoló tagdíj fizetését.

 1. A rendes, junior és pártoló tagok felvétele belépési kérelem alapján történik. A jelentkezők belépési kérelméről a vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt. A felvételt megtagadó vezetőségi határozat ellen a közgyűléshez intézett fellebbezésnek van helye, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát.

 1. A vezetőség előterjesztése alapján a közgyűlés határozatával tiszteletbeli taggá választható az a bel-és külföldi természetes személy, aki az Egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló szakmai tevékenységet fejt ki.

5.§. A Tag jogai és kötelezettségei

 1. A természetes személy rendes tagságából eredő jogai.

 1. az Egyesület bármely tisztségére megválasztható,

 2. személyesen vagy teljes bizonyító erejű meghatalmazással rendelkező képviselője útján részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában.

 3. javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes szervéhez,

 4. részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain.

 1. A jogi személy rendes tagságából eredő jogai

 1. képviselőt küldet az Egyesület közgyűlésére,

 2. a képviselő szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában,

 3. képviselője javaslatot, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes szervéhez,

 4. tagjai részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain.

 1. Rendes tag kötelezettségei:

 1. magatartásával, erkölcsiségével bizonyítja alkalmasságát

 2. aktívan működjék közre az Egyesület célkitűzéseiben, feladatainak megvalósításában és a vezető testületek határozatainak végrehajtásában,

 3. tartsa meg az alapszabály, valamint más felsőbb szabályzatok előírásait,

 4. rendszeresen fizesse a tagdíjat.

 1. Junior tag jogai és kötelezettségei: Megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelezettségeivel.

 1. A pártoló tag jogai:

 1. tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein,

 2. javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez,

 3. a természetes személy pártoló tag részt vehet az Egyesület tanfolyamain, pályázatain,

 4. a jogi személy pártoló tagot megillető egyéb jogokat a vele kötött szerződés tartalmazza.

 1. A pártoló tag kötelezettségei:

 1. segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,

 2. rendszeresen támogassa az Egyesületet az általa meghatározott pártoló tagdíj megfizetésével, amely az éves tagdíjjal megegyező.

 3. a jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit.

 1. A tiszteletbeli tag jogai:

 1. tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein,

 2. javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez,

 3. részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain.

 1. Tiszteletbeli tag kötelezettségei:

 1. segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

6.§. Tagság megszűnése

 1. Rendes tagság és pártoló tagság megszűnik:

 1. kilépés

 2. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával

 3. elhalálozás, a jogi személy jogutódlás nélküli megszűnése esetén

 4. a tag kizárásával.

ad.a) A rendes tag és pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

ad.b) A vezetőség a tagsági jogviszony írásbeli felmondásáról dönthet, amennyiben a rendes és pártoló tag nem felel meg a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy az előírt tagsági díjjal egy évnél tovább hátralékban van és azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi a felszólításban, szereplő határidőben. A tagsági jogviszony felmondása 30 napos határidővel történik.

ad.c)1. A vezetőség határozattal kizárhatja azt a rendes, illetve pártoló tagot, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

 1. A kizárást kimondó határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül halasztó hatályú írásban benyújtott fellebbezésnek van helye a közgyűléshez. A fellebbezés kézhezvételét követően a közgyűlést a lehető leghamarabbi időpontra kell összehívni. A közgyűlés a fellebbezés elbírálásáról egyszerű szótöbbséggel határoz.

7.§. Az Egyesület szervezet, valamint működésének alapvető szabályai

 1. Az Egyesület szervezeti felépítése:

 1. vezető testületek,

 2. munkabizottságok,

 1. Az egyes vezető testületek egymáshoz való viszonyát, feladat és hatáskörét az Alapszabály és ennek keretei között az Egyesület Szervezeti- és Működési szabályzata határozza meg.

 2. Az Egyesületet a hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban az ügyvezető elnök képviseli. Az Egyesület ügyintéző szerve az adminisztratív ügyintéző.

 3. A vezető testületek működésére vonatkozó közös szabályok:

 1. a vezető testület akkor határozatképes, ha ülésein a szavazásra jogosult tagjainak több mint a fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott ülés nem határozatképes, a testület elnöke azonos tárgykörben 15 napon túli, de 30 napon belüli időpontra új ülést hívhat össze, amely a megjelentek számától függetlenül, határozatképes.

 2. A vezető testületek határozataikat általában egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabályban meghatározott kérdésekben az érvényes határozathoz kétharmados szótöbbség szükséges.

 1. A szavazást nyílt, ha azonban a testület jelenlevő tagjainak az egyharmada arra irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell elrendelnie.

 1. A vezető testületek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A levezető elnök a vezető testület elnöke, a jegyzőkönyvvezetőt, a hitelesítőket, továbbá amennyiben szükséges a szavazatszámlálókat a testület tagjai maguk közül jelölik ki. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. A vezető testület határozatait a tagok részére 8 napon belül meg kell küldeni.

8.§. Az egyesület szervei

 1. Az Egyesület vezető testületei:

 1. a közgyűlés

 2. a vezetőség

 1. A vezető testület bizottságai:

 1. a közgyűlés mellett működik az ellenőrző bizottság

 2. a vezetőség mellett működik a különböző munkabizottságok.

9.§. A közgyűlés

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, a közgyűlést a rendes tagok, illetve képviselőik alkotják (4.§.(2) bekezdés a) és b) pont

 1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése,

 2. a vezetőség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

 3. az Egyesület éves költségvetésének megállapítása és elfogadása,

 4. az éves tagdíjak megállapítása,

 5. az éves beszámoló – ezen belül a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének az elfogadása,

 6. a vezetőség és az ellenőrző bizottság éves tevékenységének beszámoltatása,

 7. az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának meghatározása,

 8. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, a vezetőség tagjával, az ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

 9. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezetőség és az ellenőrző bizottság tagjai vagy az Egyesület más szerveinek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

 10. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és

 11. a végelszámoló kijelölése.

10.§. A közgyűlést évenként össze kell hívni. Összehívásáról legalább 30 nappal korábban, a vezetőség gondoskodik a meghívó tagoknak történő megküldésével, a meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés által tárgyalt napirendi pontokat, a közgyűlés pontos helyszínét és idejét. Ezen kívül a vezetőség szükség esetén bármikor összehívhatja az ellenőrző bizottságnak, a tagok egyharmadának kérésére, valamint a bíróság indítványára, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben pedig köteles összehívni. Amennyiben a vezetőség nem teljesítené összehívási kötelezettségét, úgy az ellenőrző bizottság jogosult a közgyűlést összehívni.

 1. A közgyűlésen jelenlevő tagokat és a tagok képviselőit egy szavazat illeti meg.

 1. A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlés döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes hozott határozata szükséges.

11.§.  A vezetőség

 1. A közgyűlés ülései között az Egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve a természetes személytagokból három évre választott vezetőség.

 2. A vezetőség 4 tagból áll. Ezek:

 1. ügyvezető elnök

 2. pénzügyi ügyintéző

 3. tanulmányi elnök

 4. adminisztratív ügyintéző

 1. A vezetőség

 1. gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,

 2. munkabizottságokat hoz létre, irányítja és ellenőrzi munkáját,

 3. dönt a rendes tagok és pártoló tagok felvételéről, vezeti a tagság nyilvántartását

 4. összehívja a közgyűlést és javaslatot tesz napirendjére,

 5. kidolgozza az Egyesület által megkötendő szerződéseket,

 6. előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását,

 7. elkészíti és elfogadja az Egyesület Szervezeti és Működési szabályzatát,

 8. vezeti az Egyesület határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit, valamint megőrzi az Egyesület működésével kapcsolatos iratokat,

 9. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések megtétele.

12.§. Az Ellenőrző Bizottság

 1. A közgyűlés 3 tagú ellenőrző bizottságot választ, amelynek tagjai nem lehetnek a vezetőség tagjainak a hatályos polgári jogi szabályokban meghatározott fogalmak szerinti hozzátartozói.

 2. Az Ellenőrző Bizottság a megválasztását követő első ülésén saját tagjai sorából megválasztja elnökét.

 3. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásuk időtartama alatt az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek és közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve.

 4. Az Ellenőrző Bizottság

 1. figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését,

 2. ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását,

 3. megvizsgálja az Egyesület zárszámadását és véleményét közli a közgyűléssel.

 1. Az Ellenőrző Bizottság megállapítása és javaslata alapján az Egyesület illetékes szerve köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni és mindenről az Ellenőrző Bizottságot értesíteni.

 2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai betekinthetnek az Egyesület irataiba és tájékoztatást kérhetnek.

 3. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a közgyűlésnek.

 4. Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente kétszer össze kell ülnie. A bizottság összehívásáról, annak elnöke gondoskodik.

13.§. Az ügyvezető elnök

 1. Az ügyvezető elnök

 1. az Egyesület vezető testületeinek ülései között folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit,

 2. előkészíti a vezető szervek üléseit, gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásáról,

 3. beszámol a vezetőség két ülése közötti tevékenységéről,

 4. vezeti a vezetőség üléseit,

 5. képviseli az Egyesületet,

 6. gondoskodik arról, hogy a vezetőség intézkedései összhangban legyenek a közgyűlés határozataival,

 7. a pénzügyi ügyintézővel együtt utalványozási joggal rendelkezik,

 8. a közgyűlés és a vezetőség felhatalmazása alapján szerződéseket köt.

Az ügyvezető elnök – akadályoztatása esetén annak időtartamára – az általa felkért vezetőségi tag, ennek hiányában a vezetőség által megbízott vezetőségi tag helyettesíti.

 1. irányítja az Egyesület adminisztratív ügyviteli szervezetét.

14.§. A pénzügyi ügyintéző

1)A pénzügyi ügyintéző

a) vezeti az Egyesület pénzügyi nyilvántartását,

 1. végrehajtja az Egyesület pénzügyeivel kapcsolatos határozatait,

 2. az ügyvezető elnökkel együttesen utalványozási joggal rendelkezik.

15.§. Tanulmányi elnök

1)A tanulmányi elnök

 1. irányítja az Egyesület szakmai tevékenységét,

 2. összehangolja a különböző szakmai bizottságok tevékenységét

16.§. Adminisztratív ügyintéző

1)Az adminisztratív ügyintéző

 1. biztosítja a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásához szükséges tárgyi, ügyviteli és ügykezelési feltételeket,

 2. ellátja az Egyesület nyilvántartásának vezetését, iratkezelését,

 3. intézi az Egyesület és a tagok közötti levelezéseket,

 4. elvégzi a folyamatos és eseti adatszolgáltatást az Egyesület szervei és tisztségviselői számára.

17.§. A munkabizottságok

 1. A vezetőség egyes feladatok előkészítésére, kidolgozására ideiglenesen, vagy állandó munkabizottságokat hozhat létre.

 2. A munkabizottságok tevékenységükről kötelesek a vezetőség határozatának megfelelően szóban, vagy írásban jelentést tenni.

 3. Az ideiglenes munkabizottságok jelentésük elfogadásával megszűnnek.

18.§. Az Egyesület gazdálkodása

 1. Az Egyesület vagyoni pénzügyi forrása

 1. a tagdíjak

 2. a pártoló tagok juttatásai

 3. az Egyesület részére adott juttatások

 4. az Egyesület által folytatott hasznot hajtó tevékenység nyereségéből származó hozzájárulás

 1. Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a civil szervezetekre vonatkozó vagyonkezelési szabályok, az alapszabály rendelkezései, valamint éves költségvetés alapján gazdálkodik, és gazdálkodásáról zárszámadást készít.

 2. Az Egyesület tulajdonában lehet ingó- és ingatlan vagyon, amellyel a vonatkozó pénzügyi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik.

 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek az Egyesület tartozásaiért.

19.§. Vegyes rendelkezések

 1. Az Egyesület megszűnik

 1. ha feloszlását a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja,

 2. más Egyesülettel egyesül, a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozata alapján,

 3. a bíróság az Egyesületet feloszlatja.

 1. Megszüntetése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a végelszámolók feladata. Ha a közgyűlés másként nem rendelkezik, végelszámolóként a vezetőség és az ellenőrző bizottság jár el.

 1. Az Egyesület működését a vezető szervek szervezetét feladatait érintő és az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában lehet meghatározni, amely nem állhat ellentétben az Egyesület alapszabályával.

A jelen Alapszabályt az Egyesület 2014. június 07-én megtartott közgyűlése kétharmados többséggel elfogadta és rendelkezései e naptól lépnek hatályba.

Budapest, 2014. június 07.

Bodnár Csilla

Aktív – analitikus Pszichoterapeuták Egyesületének

ügyvezető elnöke