Aktív -Analitikusok egyesülete

Tanulmányi rend

Aktív-analitikus szakpszichoterapeuta,

Aktív-analitikus terapeuta,

aktív-analitikusan orientált tanácsadó

képzéseink

1. Bevezetés

1.1. Az aktív-analízis helye a pszichoterápiák közt

Az aktív-analízis a mélylélektani irányzatok közé tartozik. Kidolgozása egy korai és nagyon közeli Freud munkatárs, Wilhelm Stekel (1868-1940) nevéhez fűződik. Stekel a Freudétól egyre jobban eltérő gondolatait közel 50 könyvben, számtalan írott és szóbeli tudományos publikációban tette közzé. Mivel a gyakorlat embere volt, aktív-analitikus módszerrel gyógyító klinikát hozott létre, ahol a kor számos pszichoterapeutája megfordult, tanult és dolgozott. Tanítványaiból azonban, pl. Adlerrel és Junggal ellentétben, nem szervezett önmagát jól definiáló mélylélektani iskolát, ám gondolatai sok kortársára hathattak inspirálóan. Magyarországon viszont kivételes dolog történt: Stekel követői megalapították egyesületüket a Független Orvosanalitikusok Szövetsége néven, így az aktív-analitikus gondolat a világon egyedüliként, már 1929 óta szervezett egyesületi formában is jelen van a hazai pszichoterápiás életben. Történelmi okok miatt az aktív-analitikus tanítás 1944-től mozgalomként, majd karizmatikus vezetők köré szerveződött műhelyként maradt fenn. A Pszichoterápiás Tanács Szövetség 1990-es magalakításában szereplő módszerspecifikus irányzatok között az aktív-analitikus csoport is jelen volt, majd 1991-ben, a korábbi egyesület jogutódjaként alakult meg a jelenlegi Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete (AKAPE). 2000-ben Egyesületünk a pszichoterapeuta szakképzés akkreditált módszerspecifikus képzőhelyévé vált. A Pszichoterápiás Tanács Szövetség 2014-es, egyesületként történő újraalakulásakor (PTSZ) az AKAPE az alapító tagok között szerepelt.

1.2. Az aktív-analízis szemlélete

Az elméleti jellegzetességein túlmenően az aktív-analízis specifikumát az adja, hogy az aktív-analitikus szemlélet fókuszában eleinte a saját, terapeutaként való működésmódja állt. Ennek a kezdeti nézőpontnak a továbbfejlesztéseként mára a figyelem középpontjába a terapeutának a klienssel képzett kapcsolati mintázata került. A módszer elnevezésében az „aktív” jelző a terapeuta tudatosan felvállalt, gyógyító szerepét és felelősségét hivatott kiemelni. Stekel ugyanis a gyakorlatból indult ki, és már korán megfigyelte, hogy a terápiák eredményessége elsősorban a terapeuta kapcsolatformáló hatásától függ. Stekel módszerét ezért a gyakorlatban a technikai eklekticizmus jellemzi, de ez nem jelenti az elméleti háttér eklektikusságát. Az aktív-analitikus szemlélet szintetizáló és integratív, a technikai repertoár szélesítése a terapeuta „hatni tudását” célozza. Stekel fontos elméleti újításai – pl. halálösztön, a libídó fogalmának kiterjesztése, a „szépre és jóra törekvő morál” elakadásának patogén szerepe, a parapátiák, parafíliák leírása – mellett Stekel a paradoxon hatásától a freudi álomértelmezés megújításán át a terapeutának a páciense mentalizációját fejlesztő feladatáig (a terapeuta pszichoedukatív szerepe), számos technikai elemmel gazdagította a pszichoterápiás világot. Az analitikus módszerek fejlődéstörténetének már a korai időszakában az aktív-analízis alapvetően a kapcsolatközpontúságot, az ember interaktív lényegét hangsúlyozta. Stekel tanításának lényege, a saját szavaival: „a terapeuta gyógyít, és nem a módszer”. Ez a stekeli gondolat más-más megfogalmazásban, újra és újra visszatér a pszichoterápia későbbi története során, például Bálint Mihály tanításában mint az „orvosgyógyszer” fogalma, vagy a mai interszubjektív megközelítések koncepciójában.

2. Az AKAPE szerepe az aktív-analitikus irányzat oktatásában

Egyesületünknek az Alapító Okiratában rögzített küldetése az aktív-analitikus hagyomány tovább vitele. Ennek érdekében és ebben a szellemben az AKAPE az oktatási tevékenységével

 • folyamatosan képezi tagjait

 • a pszichoterapeuta képesítést már elért tagjainak lehetőséget teremt a módszerspecifikus aktív-analitikus szakpszichoterapeuta szint eléréséhez és e cím elnyerésére

 • az aktív-analitikus tanácsadói képzésekkel segít hatékonyabbá tenni a humán segítésben, fejlesztésben dolgozó szakemberek munkáját

 • segíti az aktív-analitikus szemlélettel működő terapeuták, szakmai közösségek oktatási és pszichoterápiás tevékenységét

 • együttműködik más pszichoterápiás irányzatok természetes és jogi képviselőivel

 • és széles körben igyekszik hozzájárulni a mentálhigiénés kultúra fejlesztéséhez, a lakosság egészségi állapotának javításához.

Oktatási szerepünk minél jobb ellátása érdekében az AKAPE Tanulmányi Bizottsága az oktatásban és kiképzésben résztvevő terapeuták részvételével, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség (PTSZ) irányelveihez és a hazai képzési normákhoz igazodva, az alábbi, az AKAPE közgyűlése által is jóváhagyott Képzési Rendet állította össze:

KÉPZÉSI REND

1. Általános szabályok

 1. Kijelentjük, hogy módszerspecifikus aktív-analitikus pszichoterápiás tevékenységet önállóan csak Magyarországon is érvényes pszichoterapeuta szakképesítéssel rendelkező, az Egyesület nyilvántartásában jegyzett, az AKAPE módszerspecifikus képzésének hiánytalan teljesítését igazoló képesítéssel rendelkező pszichoterapeuta végezhet.

 2. Kiemeljük, hogy a törvényi szabályozással és a PTSZ állásfoglalásaival összhangban, Egyesületünk képzései nem nyújtanak másoddiplomát, és önmagukban nem jogosítanak pszichoterápiás szakmai tevékenység végzésére.

 3. Az oktatási tevékenységen belül megkülönböztetünk képzést, részképzést és oktatást. Képzéseink a képzési folyamat lezárásaként képesítést nyújtanak. Ezek a képzések a következők:

 • módszerben képzett tanácsadó

 • pszichoterapeuta

 • módszerspecifikus szakpszichoterapeuta

Részképzéseinkről igazolást állítunk ki. Ilyen részképzések az egyetemi diplomához, klinikai szakpszichológusi végzettséghez, pszichoterapeuta szakvizsgához, módszerspecifikus képesítéshez, kiképzői cím elnyeréséhez szükséges sajátélmény és szupervízió.

 1. Az AKAPE csak azokért a képzésekért vállal szakmai felelősséget, melyeket az Egyesület módszerspecifikus szakképesítéssel rendelkező kiképzője, vagy oktatója a személyes szakmai közreműködésével és/vagy vezetésével, a Képzési Rend alapján és betartásával folytat.

 2. A képzéseket azok indulásakor a képzéseket vezetők kötelesek a Tanulmányi Bizottságnál (továbbiakban: TB) bejelenteni. A TB a kiképzettekről naprakész regisztert vezet.

 3. Az Egyesület a képzés elvégzéséről hivatalos tanúsítványt csak a nála regisztrált képzések sikeres befejezése után ad ki. Az Egyesületet a tanúsítvány kiállításáért regisztrációs díj illeti, amely tényről a kiképző a képzésben résztvevőket előre tájékoztatni köteles.

 4. Az AKAPE más egyesületek képzésében megszerzett szemináriumi teljesítéseket, egyéni elbírálás alapján, beszámíthat a saját képzési folyamatába.

 5. Képzésnek nem minősülő oktatási tevékenység kiképző terapeuta, vagy módszerspecifikus képesítéssel rendelkező oktató vezetésével végezhető. Ezek az oktatási folyamatok is bejelentendők az Egyesület TB-nál, amely regisztert vezet kötelezően az oktatás tényéről, témájáról, az oktatókról és a résztvevők létszámáról. Az AKAPE-t ebben az esetben is regisztrációs díj illeti.

 6. Oktatási tevékenységünk során folytatni kívánjuk azt az aktív-analitikus hagyományt, amely a szakmai tartalmakat különböző művészeti alkotások segítségével teszi szemléletessé.

2. Az oktatási tevékenységben résztvevő szakemberek

Az aktív-analitikus szemléletet, annak kapcsolat központúságánál fogva, a kezdetektől a sokszínűség és az interdiszciplinaritás jellemezte. E sokszínűség az egyesület tagjainak alapképzettségében is konzekvensen megjelent (pl. építészmérnök, óvónő, orvos, lelkész, pszichoterapeuta). Évtizedek tapasztalatai igazolják, hogy minden olyan foglalkozásban, amelyben az ember és az ember kapcsolatrendszere állnak a középpontban, az aktív-analitikus szemléletmód hozzáadott értéket jelent. Ennek a tapasztalatnak és az Egyesület hagyományainak megfelelően az AKAPE oktatói gárdáját humán szakterületeken sokoldalúan képzett és gyakorlati tapasztalatokat is szerzett szakemberek képezik.

Egyesületünkben oktatási tevékenységet önállóan, annak 1.3. alatt leírt jellegétől függően, aktív-analitikus módszerspecifikus oktató (továbbiakban: oktató) és/vagy módszerspecifikus kiképző szakpszichoterapeuta (továbbiakban: kiképzővégezhet, illetve vezethet.

2.1. Az oktatókkal szemben támasztott követelmények

 • humán irányultságú alapdiploma

 • módszerspecifikus aktív-analitikus végzettség

 • 5 éves, humán területen szerzett szakmai tapasztalat

 • 3 éves aktív-analitikus szemináriumi képzésben szerzett segédoktatói tapasztalat

2.2. A kiképzőkkel szemben támasztott követelmények – a PTSZ előírásaival összhangban

 • Magyarországon (is) érvényes pszichoterapeuta szakvizsga

 • érvényes működési engedéllyel pszichoterapeutaként végzett, legalább 5 éves, Magyarországon szerzett szakmai gyakorlat

 • AKAPE által kiadott módszerspecifikus szakpszichoterapeuta képesítés

 • Egy 150 órás, vagy két 50 órás, befejezett, dokumentált, az AKAPE kiképző terapeutája szupervíziója alatt vezetett kiképző analízis

 • Rendszeres részvétel az AKAPE Oktatók Műhelye munkájában

2.3. Kiegészítések

 • Ezen Képzési Rend a hatályba lépése előtt már kiképzői, vagy oktatói státuszt elért és abban folyamatosan tevékenykedő, aktív AKAPE tagok minősítését változatlanul érvényesnek és hatályosnak tekinti azzal a feltétellel, hogy a megújuló adminisztrációs feladatok miatt egyszeri regisztrációs díjat kell fizetniük az Egyesület felé.

 • Az oktatói, kiképzői státusz nem szűnik meg nyugdíjazással, vagy a szakmai gyakorlat (betegellátás) bármely okból történő tartós szüneteltetésével sem.

 • Az oktatási folyamatokba a szükséges mértékben külső, nem egyesületi tag közreműködők is bevonhatók.

 • A kiképzői/oktatói címet súlyos etikai elmarasztalás, vagy szándékosan elkövetett bűncselekményre kiszabott jogerős bírósági ítélet miatt meg kell vonni. A megvonásról a TB-vel és az AKAPE Etikai Bizottságával (EB) kibővített vezetőségi ülés dönt.

 • A kiképzői/oktatói cím a TB és a kiképző/oktató közös megegyezésével szüneteltethető, vagy megszüntethető.

3. Az AKAPE pszichoterapeuta képzéshez igazodó képzési rendje

3.1. Aktív-analitikusan orientált terapeuta képesítés – pszichoterapeuta szakvizsga szint

 • 5 félév szemináriumi képzés

 • 250 óra sajátélmény

 • 2 eset szupervíziója

 • záróvizsga: elméleti tételsor, 1 esettanulmány

3.2. Pszichoterapeuta képesítésre épülő, módszerspecifikus szakpszichoterapeuta képesítés

 • 2 éves, 3.1 szerinti képesítéssel rendelkező pszichoterapeutaként végzett szakmai gyakorlat

 • rendszeres, módszerspecifikus szupervízió mellett végzett esetvezetés

 • Oktatók Műhelyében való aktív részvétel

 • módszerspecifikus elemeket bemutató publikációban való részvétel

 • 1 módszerspecifikus esettanulmány védése

4. Az AKAPE oktatási tevékenységei

4.1. Belső továbbképzés: a tagság folyamatos továbbképzése

Az AKAPE tagoktól elvárható a saját szakmai ismereteik szinten tartását szolgáló rendszeres szakmai továbbképzésük. Az Egyesület, lehetőségeihez mérten támogatja a tagok önképzését és különböző továbbképzési formákat szervez (elmélet, esetmegbeszélő csoport, szupervízió, stb.).

4.2. Oktatók Műhelye: kiképzői, oktatói szinten tartó képzés

Az oktatási feladatok magas színvonalú ellátása érdekében az AKAPE szervezett formában segít abban, hogy a kiképzők és az oktatók naprakészen tartsák szakmai ismereteiket, és emellett az oktatási feladatokhoz szükséges szélesebb körű tájékozottságukat is. Ennek érdekében, és a saját hagyományainak folytatásaként, az Egyesület az oktatóknak, kiképzőknek rendszeres, műhely jellegű továbbképzést szervez.

A műhelyek felelős vezetője kiképző terapeuta, aki közreműködőnek nem AKAPE tagokat is meghívhat. A heti rendszerességgel tartott képzések tematikái az alábbiak:

 • pszichoterápia elmélet műhelymunka

 • szupervízió

 • oktatási tartalmak kimunkálása

 • stratégiai műhelymunka (civil szervezetként stratégiai tervezés, szakmai projektek)

4.3. Egyéb oktatási tevékenységek, ismeretterjesztés

Az AKAPE oktatási tevékenységeinek szakmai színvonalát az oktatók, kiképzők belső elkötelezettségén túlmenően, az eléjük támasztott magas szakmai és etikai követelmények is garantálják.

Elődeink, már az 1930-as években is nagy energiát fektettek a – mai szóhasználattal – médiamegjelenéseken alapuló tudományos ismeretterjesztésnek (a kor egyik sikerkönyve: Stekel: Üzenet az anyáknak, és pl. a rendszeresen aktív-analitikus szerzők írásait megjelentető, népszerű folyóirata, a Korunk hasábjain). Többek között Feldmann Sándor, Gartner Pál voltak azok, akik küldetésüknek tekintették a korszerű mentálhigiénés ismeretek pszichoanalízisen alapuló, közérthető átadását. Ezt a küldetést teljesítette tovább Dr. C. Molnár Emma, a számtalan és nagy népszerűségnek örvendő médiamegjelenésével, és a nagyközönségnek írott aktív-analitikus „tankönyveivel”. Oktatási és ismeretterjesztési programjaink kidolgozásakor e hagyomány folytatása mellett kötelezi el magát az Egyesület.

Az AKAPE oktatási tevékenysége két típusba sorolható:

 1. aktív-analitikus módszerrel dolgozó tanácsadó képzések

 1. projekt-szerű oktatási folyamatok (workshop-ok, tanfolyamok, előadások, stb.)

Mindkét típusra érvényes általános szabályozókat Képzési Rendünk 1. és 2. pontjai tartalmazzák.

Egy konkrét program tartalmi és szervezési lebonyolításában az oktatást vezető kiképző és/vagy oktató jár el, az 1.8 pontban foglaltaknak megfelelően együttműködve az AKAPE TB-vel.

5. Egyéb rendelkezések

4.1. Ez a Képzési Rend az AKAPE Közgyűlése, mint legfelsőbb döntéshozatali szerv által történő jóváhagyását követően, 2017.04.01.- től lép életbe.

4.2. A Képzési Rendet az AKAPE TB 3 évente felülvizsgálja és az AKAPE vezetőségével egyeztetve aktualizálja. Indokolt esetben a TB rendkívüli felülvizsgálatot is kezdeményezhet.

4.3. A mindenkor érvényes Képzési Rendet az Egyesület a honlapján, a www.aktív-analizis.hu címen teszi közzé.

¹Az 2014.06.07.-én kelt jelenleg is érvényes Képzési Rend továbbfejlesztéseként